Kårböle är en utpräglad skogsby som har en lång kyrklig historia vilken troligtvis sträcker sig tillbaka till tidig medeltid. Den nuvarande kyrkan härstammar från 1870-talet och den präglas såväl exteriört som interiört av den nyklassicistiska stilen. Exteriören har genomgått ytterst få förändringar och är således mycket välbevarad. Kyrkorummet är ljust och lätt med stora delar av inredningen från byggnadstiden. Dessutom kommer delar av inredningen från tidigare kyrkor i byn, exempelvis konstnären Jonas Åkerströms väggmålningar från 1776, vilka återuppsatts i sakristian och kyrkorummet. Kyrkogården består av två delar – en äldre som präglas av en tydlig uppdelning mellan familjegravar i ytterkanten och enklare gravar i mitten och en nyare del som har karaktären av en skogskyrkogård. Kårböle kyrka utgör ett gott exempel på en av de många träkyrkor och kapell som uppfördes i Hälsinglands inland och skogsbygder under 1800-talets senare del.